Rektor UPI: Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.

Direktur UPI Kampus Serang: Drs. H. HERLI SALIM, M.Ed., Ph.D.

Wakil Direktur UPI Kampus Serang: Dr. ENCEP SUPRIATNA, M.Pd.